Ordensbestemmelser

 

MAX 20 KM

PÅ VORES VEJE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordensbestemmelser for HF Islevdal

§ 1.

Vedligeholdelse/Fællesarbejde

Stk. 1 Hvert medlem har pligt til at vedligeholde sin egen have, herunder renholde for ukrudt mv. i og uden for egen havelod, så langt som ud til vejens midte, og har herudover pligt til at holde sin del af vejen udenfor sin have.

Stk. 2 Haverne skal være i ren og pyntelig stand, holdes fri for ukrudt og ikke give anledning til gener for naboer. Græsplæner skal slås regelmæssigt. Hækkene skal klippes 2 gange årligt max højde 1,80 meter første gang inden den 1. juli, og skal holdes i sund vækst.

Stk. 4 Træer og større beplantninger må ikke plantes nærmere end 1,5 meter fra hække og skel. Træer skal samtidig holdes/beskæres i en højde på max 8 meter. Træer som er over 10 meter bør fældes (evt. af haveforeningen), med det formål at sikre ingen lodsejere udsættes for gener eller risici.

Stk. 5 De grønne områder samt parkeringspladsen vedligeholdes fortrinsvis ved fællesarbejde, der udføres af medlemmerne. Der må ikke beskæres eller fjernes træer og buske i de grønne områder uden tilladelse fra bestyrelsen.

Stk. 6 Kompostbunker skal anbringes 1 meter eller mere væk fra skellinjer, og må ikke være til gene, herunder lugtgene, for de omkringboende. Kompostbunker skal fjernes på forlangende af bestyrelsen inden 14 dage efter at påbud herom er modtaget.

Stk. 7 Vanding med slange er kun tilladt i tidsrummet kl. 20.00 – 06.00. H/F Islevdal går ind for kemikalie fri ukrudtsbekæmpelse, så sprøjtning af haver skal altid finde sted under hensyntagen til naboer. Hvor og når et ubetinget vandingsforbud kommer til at foreligge skal dette respekteres af medlemmerne.

Stk. 8 Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde når den skønner det nødvendigt. Såfremt medlemmet ikke giver møde kan bestyrelsen idømme en bod som nævnt i § 6.

§ 2.

Vandforsyning.

Stk. 1 Hvis et medlem på egen havelod lader eller har ladet udføre ”vandforlængende” ledninger, skal der mellem den kollektive hovedledning og haveloddet anbringes en stophave.

Stk. 2 Hvert medlem hæfter fra og med den ”vandforlængende” ledning for enhver opstået skade.

Stk. 3 Udgift til udskiftning af vandmåler afholdes af HF Islevdal.

§ 3.

Parkering og kørsel.

Stk. 1 Parkering må kun finde sted på den af foreningen udlagte parkeringsplads og i egen have. Dvs. der må ikke parkeres på vejen/rabatten og parkering må kun finde sted for så vidt angår køretøjer med en totalvægt på under 3.500 kg. Skiltning skal respekteres. Ved parkering på eget havelod må køretøjet ikke rage ud på vejen/rabatten.

Stk. 2 Der må alene ske parkering i forbindelse med besøg og/eller overnatning i haven. Langtidsparkering og parkering af køretøjer uden nummerplade, trailere, anhængere og campingvogne må således ikke finde sted på fællesarealerne.

Stk. 3 Kørsel i haveforeningens område må kun ske med en hastighed på maksimalt 20 km/t.

 

§ 4.

Støj, affald mv.

Stk. 1 På søn- og helligdage i perioden 1. maj – 31. september er brug af motoriserede og el-drevne redskaber samt hamre og banken kun tilladt mellem kl. 08.00 og 12.00.

Stk. 2 Der skal i øvrigt altid vises størst mulig hensyntagen til omgivelserne ved brug af sådanne redskaber, støjen og musiceren.

Stk. 3 Ethvert medlem har pligt til at emballere affald mv. på en forsvarlig måde. Særligt bemærkes, at grenaffald skal bundtes i længder på ikke over 1 meter.

Stk. 4 Affald samt byggemateriel må ikke henstå på foreningens område af hensyn til ræve, rotter o.s.v.  Afbrænding af affald må aldrig finde sted på foreningens område.

§ 5.

Husdyrhold.

Stk. 1 Husdyr af en hver art skal holdes under sådan forhold at dyrelove altid overholdes og uden gener for naboer/genboer i haveforeningen.

Stk. 2 Hunde og katte skal have øretatovering, chip eller anden godkendt registrering.

Stk. 3 Katte skal være kastrerede/neutraliserede og have dagligt tilknytning/opsyn af sin ejer.

Stk. 4 Hunde skal holdes inden for egen havelod og altid føres i snor på foreningens område.

Stk. 5 Husdyrs efterladenskaber skal opsamles.

§ 6.  

Generelle bestemmelser.

Stk. 1 Hvert medlem har pligt til at overholde nærværende ordensbestemmelser. Et medlem har tilsvarende pligt til at påse, at dennes husstand og gæster overholder bestemmelserne. Påtaleberettiget er i alle tilfælde bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen kan ved overtrædelse idømme det ansvarlige medlem en bod, der fastsættes skønsmæssigt af bestyrelsen fra tilfælde til tilfælde, eller udstede en påtale om forholdet.

Stk. 3 Boden forfalder til betaling samtidig med næstkommende brugsretsafgift. Indbetalinger afskrives først på boden, dernæst på afgiften.

Stk. 4 Nærværende ordensreglement udleveres til alle nye og eksisterende medlemmer.